Haike Pieters van der Werff -- II --

Haike Pieters van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 7 december 1814, overleden in 1880, zoon van Pieter Haickes van der WERFF en Hinke Ates van VEEN.
Haike is getrouwd te Smallingerland op 2 mei 1840 op 25-jarige leeftijd met Grietje Oebeles KIJLSTRA (27 jaar) geboren te Drachten (Smallingerland) in 1813, dochter van Oebele Rinzes KIJLSTRA en Rienkjen Jurjens POSTHUMA.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Pieter Haikes van der WERFF, geboren in 1845, overleden in 1900. Pieter trouwde in 1867 met Rienkje Bartels EELKEMA. Pieter werd (plm. 1863) hellingbaas aan de Noorderdwarsvaart. Later (1880's) nam hij de werf aan de Langewijk over van zijn oom Ate Pieters van der Werff.
  • 2 : Oebele Haikes van der WERFF, geboren in 1847, overleden in 1929. Oebele volgde zijn vader op en werd hellingbaas op Buitenstvallaat.
  • 3 : Rinze Haikes van der WERFF. Rinze komen we tegen op een werf in Ureterp en Sint Pancras.
Drachten, Buitenstvallaat
Drachten, Buitenstvallaat.

Aan het einde van de 18de eeuw waren Pieter (1764-1811) en Popke Sybrens Roorda (1773-1847) eigenaren van de scheepswerf op Buitenstvallaat. Na het overlijden van Pieter in 1811 werd de werf door de erfgenamen verkocht. De zoon van Pieter Sybrens, Tjeerd Pieters Roorda, kwam in dienst van de nieuwe eigenaar.

Op 19 juli 1823 verkoopt Sietske Minnes (de grootmoeder van Haike!) de werf volgens koopakte: betreft de verkoop van een half huis, schuur en scheepstimmerswerf te Drachten, koopsom ƒ 450,-- - Sietske Minnes van der Werf te Drachten, weduwe van Haaike Pieters van der Werf als verkoper - Sipke Eises Dijkstra te Drachten als koper.

Vrij spoedig daarna werd deze scheepstimmerwerf met een nieuw timmerhuis, sleep en verdere gereedschappen weer verkocht aan Haike Pieters van der Werff (1843). Haike was hiervoor koopman maar het scheepstimmervak trok hem weer binnen de familietraditie. Hij leerde het vak op een helling in Harlingen en Gorredijk om tenslotte in 1843 hellingbaas op de voormalige Roorda-werf aan het Buitensvallaat te worden.
In de loop van de 19de eeuw kreeg deze werf bekendheid onder de naam 'De Nijverheid'. Omstreeks 1898 werd 'den ijzeren scheepsbouw' als naam gebruikt, ook als nadere aanduiding van de werf.