IJzeren skûtsjes gebouwd in Warga

Volgens Jelmer Kuipers, van "Foar de neiteam", zijn er 32 ijzeren skûtsjes gebouwd in Warga. Dit aantal is gebaseerd op het aantal ijzeren skûtsjes dat teruggevonden is in de archieven van de scheepsmetingsdienst te Rotterdam. Deze metingen werden vanaf 1899 verricht.
Nr: Naam schip: Bouw-jaar: Lengte x breedte: Tonnage
eerste
meting:
Meetbrief: Opmerking:
1 De Twee Gebroeders 1902 14,58 x 3,32 23,245 L455N
G6294N
Eerste eigenaar Arend Hendriks van HUIZEN, Giekerk, geboren 30 mei 1878 te Oudkerk (in een schip), overleden 4 februari 1963.
Tweede eigenaar: J. de VRIES te Meppel, (5 jan. 1942). Het schip heet dan "Koophandel".
2 De Jonge Siebren 1903 12,94 x 3,14 17,386 L489N Eerste eigenaar Johannes Sijbrens WIERSMA, Irnsum, geboren 17 januari 1863 te Irnsum, overleden in augustus 1940 te Veenwouden.
3 De Vrouw Anna 1903 13,32 x 3,07 18,829 L580N Eerste eigenaar Marius Johannes FRISO, Leeuwarden, geboren 26 augustus 1889 te Leeuwarden.
4
De Jonge Johannes
De Jonge Johannes
1903 13,71 x 3,20 19,951 L696N Eerste eigenaar Teije KOOISTRA, Warga.
5
Cosmopoliet
Cosmopoliet
1904 15,64 x 3,44 31,927 L704N
L2357N
Eerste eigenaar Piebe Klases van der VLUGT, Grouw, geboren 10 augustus 1862 te Grouw, overleden 21 januari 1944 te Grouw.
Tweede eigenaar: Hendrik BOUMA (1910). In 1932 is Pieter HUITEMA uit Grouw eigenaar.
6
Michiel
Michiel
1904 15,25 x 3,43 24,504 L755N
G7003N
Eerste eigenaar Jacob de RUITER, Oenkerk. Jacob is de oudere broer van Jan de RUITER uit Huizum, zie Nr 16.
Jacob is medeoprichter van de federatie van schippersvereeniging in Friesland 1910-1920, samen met R. FOKKEMA (Oudkerk). In 1943 is W. DIJKSTRA uit Leeuwarden eigenaar.
7
De Twee Gezusters
De Twee Gezusters
1904 14,05 x 3,24 20,396 L825N
L1992N
Eerste eigenaar Rein LAAGLAND, Leeuwarden, geboren 12 oktober 1869 te Workum, overleden 19 januari 1955 te Leeuwarden.
Daarna (1930) P. LANGIUS, Joure. Schip heet dan "Hoop op Welvaart".
8
Lust en IJver
Lust en IJver
1904 13,44 x 3,18 17,764 L852N Eerste eigenaar Wietze Reinders de JONG, Warga.
Daarna (1912) Arjen Gerbens WEIMA, Warga, geboren 24 januari 1885 te Warga.
Derde eigenaar: Bauke EPEMA te Zwaagwesteinde, geboren 14-02-1891 te Haulerwijk, overleden 27-11-1964 te Groningen.
Omstreeks 1930 verkocht naar Duitsland. Vierde eigenaar: onbekend te Duitsland (1930).
Vijfde eigenaar: Wassersportverein Lingen/Ems (D) (Clubhuis).
Zesde eigenaar: Jo THODEN te Hannover (D)(vanaf 1997) (Recreatieschip).
Tweede naam: "Anna-marie" (1999).
9
Cosmopoliet
1905 13,89 x 3,22 21,556 L880N
L2496N
G7697N
A19878N
Eerste eigenaar Herre Jelles KLEEFSTRA, Oldeboorn, geboren 4 november 1849 te Oldeboorn.
In 1920 is J. BOERSMA, Oenkerk eigenaar. Het schip heet dan "Hoop op Zegen".
Bij latere meting in 1933 blijkt het schip verlengd (16,24 x 3,26), 25,140 ton. Het schip heet dan "Drie Gebroeders". J.H. INIA uit Tietjerk is dan eigenaar.
In 1948 is J.W. KOENEN uit Sneek eigenaar.
10
De 'Liefde' in 2003
Vriendschap
1905 15,23 x 3,45 27,321 L908N
L2131N G7277N
Eerste eigenaar Harm Lammert SCHOUWSTRA te Kooten, geboren 2 februari 1874 te Groningen.
Per 15 februari 1916 is het vaartuig in eigendom overgegaan aan P. BERNDES te Leeuwarden.
Blijkens kwitantie 18 juli 1925 is het vaartuig in eigendom overgegaan aan W. DIJKSTRA te Leeuwarden en zal den naam "Twee Gebroeders" dragen.
Latere eigenaar F.G. KINGMA, Oenkerk.
In 1931 blijkt het schip verlengd (17,62 x 3,45), 30,963 ton. Het schip heet dan "De Hoop". In 1931 en 1945 was Gerrit van der WAL uit Leeuwarden eigenaar, geboren 13 juni 1876 te Leeuwarden.
Lolle SCHAKEL was eigenaar van 1993 - 2009 (IFKS 1994 - 2006).
Huidige eigenaar Stichting 'It Abbegeaster Skutsje' te Abbega, schipper Henk FRANKENA te Abbega (vanaf 2009, IFKS 2010 - 2015, vanaf 2014 kleine a-klasse).
11
Hoop op Zegen
Hoop op Zegen
1905 13,25 x 3,08 17,195 S680N
Eerste eigenaar Tjitze Annes ZWIERSTRA, Poppingawier. Tjitze Annes ZWIERSTRA uit Poppingawier liet in 1932 de "Twa Famkes" hermeten en teboek stellen onder de naam "Oerâl Thûs", zie L2380N.
Huidige eigenaar is Pieter POSTMA, de huidige werfbaas van de hier beschreven werf.
12
Emmanuël
Emmanuël
1906 15,52 x 3,35 29,417 L982N
L2429N RN1325
Eerste eigenaar Tjeerd Thomas ENGELSMA, geboren op 11 augustus 1868 te Terhorne. Overleden op 10 september 1942, 74 jaar oud. Tjeerd was een zwager van Brugt Harmens BERGSMA, latere eigenaar van de Twa Famkes.
Latere eigenaar (1920) van de "Emmanuël" is Jouke KONING, Terkaple.
In 1923 is het schip verlengd (17,43 x 3,36) 30,941 ton.
In 1943 heet het schip "Johanna", in 1981 "Vrouwe Ingeborg".
13
Risico
Risico
1906 16,08 x 3,44 34,746 L1003N
G5494N
R16363N
Eerste eigenaar Kornelis Bouwes van der EEMS, schipper, groentehandelaar te Oudega (W), geboren 1 november 1881 te Oudega (W), overleden 15 maart 1936 te Oudega (W).
Tweede eigenaar: IJ. DIJKSTRA te Oudega (W) (Heeg, 28 mei 1940).
In 1948 was J.H. DUBBELAAR uit Scheveningen eigenaar.
Huidige eigenaar Jack BERTRUMS te Den Bosch (vanaf 1 aug. 2009).
14
De Drie Gebroeders
1906 14,03 x 3,22 19,050 S765N Eerste eigenaar Anne KORFMAKER, Grouw.
15 Cosmopoliet 1907 15,43 x 3,29 31,651 L1044N Eerste eigenaar Douwe Jans AKKERMAN, Terband, geboren 1 juni 1872 te Terband.
Wedstrijden (ZV Sneek): Woensdag 20 augustus 1913, en Woensdag 18 augustus 1915.
16
Vak No. 148 de Ruiter Jan schipper Huizum
Twa Famkes
1907 17,79 x 3,80 43,534 L1062N
MP101N
Eerste eigenaar Jan de RUITER (1907-1917), schipper te Huizum.
Later is het schip verlengd (20,81 x 3,81 Tonnage 55,093).
17
it Erfskip
Twee Gebroeders
1908 15,81 x 3,40 28,216 L1084N
L2066N
A21762N
Eerste eigenaar Wopke van der ZEE, Oppenhuizen.
In 1931 is R. VONK uit Harlingen eigenaar. Het schip heet dan "Ebenhaƫzer", 33,004 ton.
Latere namen zijn "Nooit Gedacht" en "El Jo" (1968).
Huidige eigenaar is Pieter POSTMA, de huidige werfbaas van de hier beschreven werf. Pieter heeft het schip gekocht van Age VELDBOOM, voormalig schipper bij de IFKS.
Pieter POSTMA (*1965) is getrouwd met Jannie van der WERFF (*1967) de achterkleindochter van Tjibbele Ates van der WERFF. Het schip heet toepasselijk 'it Erfskip'.
18
Ebenhaëzer
1908 15,44 x 3,43 30,004 L1115N Eerste eigenaar Jacob Alderts van der WERK, Birdaard.
Later Douwe de BOER (1917), Hindeloopen.
19
Hoop op Zegen
Hoop op Zegen
1908 13,43 x 3,13 20,957 L1145N Eerste eigenaar H. DOUMA, Dronrijp.
20
Nieuwe Zorg
Nieuwe Zorg
1909 16,29 x 3,42 30,392 S887N
L2394N
G5003N
Eerste eigenaar Klaas FOEKEMA, Westhem.
In 1932 heet het schip "Nooit Volmaakt".
21
Nieuwe Zorg
1909 15,72 x 3,41 28,166 L1169N
G6440N
Eerste eigenaar Evert Haayes van der WERK, Birdaard.
Later H. van AALDEREN, Amsterdam (1918). Huidige eigenaar O.M. van HEUSDEN, Breukelen.
22
De Jonge Willem
De Jonge Willem
1909 16,85 x 3,80 36,927 S908N
G7681N
Eerste eigenaar Hendrik Willems WEIMA, geboren 13 februari 1865 te Smallingerland, overleden 26 maart 1935 te Stiens, brandstoffenhandelaar te Stiens.
In 2011 aangekocht door de 'Stichting Behoud Tynster Skûtsje' van Eus NIEUWENHUIS te Hemelum.
IFKS 2013 - 2015.
23
Landmans Welvaren
1910 15,50 x 3,43 30,532 L1202N Eerste eigenaar K.J. de VRIES, Terhorne. Mogelijk is dit Klaas Jacobus de VRIES, getrouwd met Trijntje Harmens BERGSMA, de zuster van Brugt Harmens BERGSMA, latere eigenaar van de Twa Famkes.
Huidige eigenaar Jan KOOPMANS, Workum.
24
Zeldenrust
1910 15,78 x 3,45 32,433 L1230N
G7199N
Eerste eigenaar Kerst Hendriks WIND, Delfstrahuizen, geboren 15 juni 1884 te Echten.
In 1944 is M. v.d. WOUDE uit Leeuwarden eigenaar.
25
Nooit Gedacht
Nooit Gedacht
1910 13,18 x 3,34 18,666 S942N Eerste eigenaar Jan van der ZEE, Oppenhuizen.
Gerestaureerd in 2006. Huidige eigenaar Rutger van SLOBBE, Goingarijp.
26
17 april 2004
Twee Gebroeders
1911 15,81 x 3,51 29,973 L1264N Eerste eigenaar Haye Jacob SLOF, Joure, geboren 25 mei 1868 te Sneek.
Westrijden: Zaterdag 27 juli 1912, Sneek, 6e prijs, Woensdag 7 augustus 1918, De Fluessen, 2e prijs, 25 gulden.
Schip heet nu "Nieuwe Liefde", huidige eigenaar Frans HUITEMA. Dit skûtsje vaart nu met een open kuip.
27
De 'Zeldenrust' in 2003
Zeldenrust
1911 17,23 x 3,49 36,616 L1268N
G4369N
G7624N
Eerste eigenaar Thijs de BAKKER, Joure. Tweede eigenaar (1918) Jacob BANGMA, Nijland. Het schip heet dan "De Hoop".
In 1936 zijn gebr. Van der BOS uit Dokkum eigenaar. Vanaf 1939 heet het schip "Twee Gebroeders".
In 1948 is G. BOSMA uit Leeuwarden eigenaar.
IFKS 1998 - 2004, 2007.
28
De 'Twa Famkes' in 2003
Twa Famkes
1912 16,26 x 3,47 32,718 L1297N
L2380N
A15814N
IFKS 2001 - 2015 (kleine a-klasse).
29
Ranke Beppe
Immanuël
1912 14,07 x 3,20 19,539 S1045N Eerste eigenaar Hinne Eizes KUIPERS, Offingawier, geboren 8 september 1878 te Wymbritseradeel.
Strontrace 1981 : DNF, 1982 : 4de plaats ("Waternimf", eigenaar Jos de JONGE). Huidige eigenaar Pim en Iris van der LAAN. Huidige naam Ranke Beppe. Het zeilteken is TA 116 / waternimf.
30
Tijd zal het leeren
Tijd zal het leeren
1912 16,54 x 3,54 36,028 L1325N
G7033N
Eerste eigenaar Eibert BOONSTRA, turfschipper te Blija.
Tweede eigenaar: P. SCHIPPERS te Meppel (1943-?). Het schip heet dan "Maria".
Derde eigenaar Albert (Appie) HAGEWOUD te Meppel.
Vierde eigenaar H.J. te SIEPE sr. te Zwolle (1963-1989) Het schip heet dan "Tijd zal het Leren".
Vijfde eigenaar: H.J. te SIEPE en Jan A te SIEPE te Zwolle (vanaf 1990).
31
Goede Verwachting
De Goede Verwachting
1913 15,80 x 3,36 30,577 L1331N
L2219N
G4976N
G7555N
Eerste eigenaar Gabriel (Gabe) de WAGT, Leeuwarden, geboren 15 Februari 1877 te Leeuwarden (in een schip).
Huidige eigenaar Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg. De blikvanger en het middelpunt in de voormalige mannen-zwemhal is de tjalk "Goede Verwachting", een vrachtschip uit 1913 onder volle zeilen.

32

Vertrouwen
Vertrouwen
1914 16,41 x 3,50 33,058 L1375N
L2382N
Eerste eigenaar Jan Andries de JONG, Hoornsterzwaag, geboren 29 september 1855 te Luinjeberd.
In 1932 is Andries FEENSTRA uit Zwartsluis eigenaar.
Derde eigenaar: Tjeerd KOOLEN (1963).
Tweede naam: "De Goede Verwachting".
Huidige eigenaar: Douwe KOOLEN te Zwolle.