Skûtsje Ranke Beppe

Het skûtsje "Immanuël" is gebouwd in Warga in 1912 voor Hinne Kuipers te Offingawier. Het skûtsje heet nu "Ranke Beppe".
Ranke Beppe, 16 september 2006, Hegermeer
Ranke Beppe, 16 september 2006, Hegermeer