Skiednis fan it skûtsje "Twa Famkes"

Yn 't wetter litten d.d. 1912
Werf: net bekend, neffens de mjitbrieven, wierskynlik by "de Onderneming" fan Tjibbele Ates van der WERFF. yn: Wergea
Opdrachtjower: Far eigen risiko fan de werf, sjuch Hepkema 30 desimber 1911: Advertentie Hepkema, 30 december 1911
"Te koop een nieuw, stalen ROEFSCHIP, in aanbouw, plm. 33 ton;"
út: Wergea
Funksje: net bekend
Priis: net bekend
Oarspronkelike. maten: Lingte: 16.26 mt. Wiidte: 3.47 mt. Hol: 1,12 mt.
Djipgong: Leech 0,41 mt. (gemiddelt), Max 1,09 mt.
Oorspronkelik tonnage: 32,718 ton
Mjitbrief:
L 1297 N, Twâ Famkes, roefskip, izer, bouwt yn Wergea yn 1912, lingte: 16.26 mt. breedte 3.47 mt. wetterferpleatsing 32.718 ton, mjiiten yn Wergea op 7 juni 1912, skipper G. H. RIJPKEMA út Terjerne. De mjitbrief is der net mear, sjoch ek mjitnotysjes L 1297 N;
L 2380 N, Oerâl Thûs, roefskip, izer, bouwt yn Wergea yn 1912, lingte 16.17 mt. breedte 3.46 mt., Holte 1.06 mt, wetterferplaatsing 29.211 ton, mjitten yn Ljouwert 28 juli 1932, skipper T. ZWIERSTRA, Poppenwier, Mjitbrief is der net mear, sjoch ek de mjitnotysjes L 2380N;
A 15814 N, Overal Thuis, wenskip, staal mei dek, bouwt by Net bekent yn Wergea, lingte 16.24 mt. Breedte 3.48 mt. Djipgong 0.40 mt. Laadfermogen 4.830 ton, mjitten yn Amsterdam, 2 oktober 1954. Reden fan dit opnij mjitten is: feroare yn wenskip. Dizze mjitbrief is oanwêzig ( kopie fia Scheepsmetingdienst Rotterdam). Oanfrege ut namme fan P. DRAAIJER en wierskynlik tekene troch syn oarehelte Hiltje DRAAIJER-BOS. It skip leit oan de "Nieuwe Teertuinen" yn Amsterdam, spoordyk tsjinoer boog 23A.
Registraasje: 9565 B AMST 1987. Ynskreaun 19 juni 1987. Trochhelle op 21 jan. 1997. Omskriuwing: stalen wenskip mei dek en houten opbouw. Yndieling: hûskeamer, koken, toilet en dus, hal bûtenbalkon, sûnder oandriuwing, bouwt yn Wergea yn 1912.
Startlisinsjes: 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017